ADİL İSGƏNDƏR OĞLU ƏSƏDOVUN

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 

 

 

1985

 

1. А.И.Асадов. Формирование разумных экологических потребностей. – В кн.: Возвышение потребностей и формирование разумных потребностей. Тезисы выступлений участников Всесоюзной научной конференции по проблеме социальных потребностей, Белгород, 2-4 октября 1985 года. М.: Издание Института философии АН СССР, 1985. – с. 41-42. 

 

1988

 

2. А.И.Асадов. Экологическая проблема и инженерная деятельность. - В кн.: Труды конференции молодых ученых Академии наук Азербайджанской ССР. Баку, 18-19 ноября 1987 года. Баку: Элм, 1988. – с. 4-6.

3. А.И.Асадов, Н.М.Мамедов. Способ мышления эпохи и инженерная деятельность: опыт постановки проблемы. Депонирована в ИНИОН СССР, № 32058 от 10 декабря 1987 года. – Библ. Указатель: Новая советская литература по общественным наукам. Философские науки. 1988, № 4. – 30с.

4. А.И.Асадов. О философском статусе понятия “мышление”. - В кн.: Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. Баку, май 1988 года. Кн. II. Баку: Элм, 1988. – с. 55-56.

5. А.И.Асадов. О взаимоотношении способа мышления эпохи и инженерной деятельности. - В кн.: Феномен научно-технического прогресса с философской точки зрения. Тезисы выступлений слушателей YII Всесоюзной школы молодых ученых. Минск, октябрь 1988 года. М.: ИФАН, 1988. – с. 123-124.

6. А.И.Асадов. Потребность как чувствуемое противоречие. - В кн.: Новое мышление и проблемы общественных наук. Баку: Элм, 1989. – с. 109-117.

 

1989

 

7. А.И.Асадов, Н.М.Мамедов. Способ мышления и инженерная деятельность. - В кн.: Научно-технический прогресс: методология, идеология, практика. М.: Центр. совет философских (методологических) семинаров при Президиуме АН СССР, 1989. – с. 171-178.

 

8. А.И.Асадов. Исторические типы мышления и инженерная деятельность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Баку, 1989. – 21с.

 

1990

 

9. А.И.Асадов. Проблема способа мышления: формальное описание и предметная предпосылка. – В кн.: Философия и практика. Научно-теоретическая конференция молодых философов республики, Баку, 03 июня 1988 года. – Баку: Элм, 1990. – с. 5-7.

 

10. Адил Әсәдов. “Ҹанлы көрпү”. – “Иншаатчы” гәзети, 25 октjабр 1990-ҹы ил (Adil Əsədov. “Canlı körpü”. – İnşaatçı qəzeti, 25 oktyabr 1990-cı il).

 

 

1991

 


11. А.И.Асадов. Инженерная деятельность и эволюция человеческого мышления. – Известия Академии наук Азербайджана. Серия истории, философии и права, 1991, № 1. – с. 116-123.
 
12. Адил Әсәдов. Тәфәккүн тарихи типләри динамикасы “тәбиәт вә ҹәмиjjәт” характерли мүнасибәтләр системи контекстиндә. – Еколоҝиjанын фәлсәфи проблемләри. Биринҹи бурахылыш. Б.: Елм, 1991. – с. 62-64 (Adil Əsədov. Təfəkkürün tarixi tipləri dinamikası “təbiət və cəmiyyət” xarakter­li münasibətlər sistemi kontekstində. – Ekologiyanın fəlsəfi problemləri. Birinci buraxılış. B.: Elm, 1991. – s. 62-64.)

 

13. А.И. Әсәдов, Н.М.Мәммәдова. Еколожи етикада тәләбат анламы. – Еколоҝиjанын фәлсәфи проб­лем­ләри. Биринҹи бурахылыш. Үмумреспублика елми-практик конфрансынын материаллары(Бакы, 6-7 март 1991-ҹи ил). Б.: Елм, 1991. – с. 62-64. (A.İ.Əsədov, N.M.Məmmədova Ekoloji etikada tələbat anlamı. – Ekologiyanın fəlsəfi problemləri. Birinci buraxılış. Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları (Bakı, 6-7 mart 1991-ci il). B.: Elm, 1991. – s. 62-64.)

1992

 

14. Адил Әсәдов. Инсан тәфәккүрү: гаjнаглары, тарихи типләри, перспективләри. Б.: Елм, 1992. – 154с. (Adil Əsədov. İnsan təfəkkürü: qaynaqları, tarixi tipləri, perspektivləri. (Monoqrafiya). B.: Elm, 1992. – 154s.)

 

1993

 

15. Асадов Адиль Искендер оглы. Динамика типов мышления в контексте системы “общество и природа”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Баку, 1993. – 88с.

16. Адил Әсәдов. Дини тәфәккүр үсулунун мән'шәjи һаггында. Еколожи аспект. – Еколоҝиjа. Фәлсәфә. Мәдәниjjәт. – Б., 1993. – с. 22-24. (Adil Əsədov. Dini təfəkkür üsulunun mənşəyi haqqında. Ekoloji aspekt. – Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət.İkinci buraxılış. – B., 1993. – s. 22-24.)

17. Адил Әсәдов. Инсан ләjагәти анлаjышы әтрафында дүшүнҹәләр. – Идрак гәзети, 27 ноjабр 1993-ҹү ил. (Adil Əsədov. İnsan ləyaqəti anlayışı ətrafında düşüncələr. – İdrak qəzeti, 27 noyabr 1993-cü il.)

 

1994

 

18. Асадов А.И. Аналитический тип мышления и наука. – В кн.: Новое мышление и философия. Материалы республиканской конференции философов (20-21 декабря 1989 года). Баку: Элм, 1994. – с. 133-137.

 

1995

 

19. Ф.Г.Ваһидов, А.И.Әсәдов. “Информасиjа” функсионал тәфәккүрүн апарыҹы анлаjышы кими. – Бакы Унверситетинин Хәбәрләри. Сосиал-сиjаси елмләр сериjасы, 1995, № 1. – с. 65-69. (F.Q.Vahidov. A.İ.Əsədov. “İnformasiya” funksional təfəkkürün aparıcı anlayışı kimi. – Bakı Unversitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 1995, № 1. – s. 65-69.

20. Адил Әсәдов. Милли тәфәккүр вә заман. – «Bakının səsi», 15 март 1995-ҹи ил (Adil Əsədov. Milli təfəkkür və zaman. – «Bakının səsi» qəzeti, 15 mart 1995-ci il.)

21. Адил Әсәдов. Еколожи бөһран, вә jа, гәрб дәjәрләринин бөһраны гәрб мүтәфәккирләринин ҝөзү илә. – «Bakının səsi», 26 апрел 1995-ҹи ил. (Adil Əsədov. Ekoloji böhran, və ya, qərb dəyərlərinin böhranı qərb mütəfəkkirlərinin gözü ilə. – «Bakının səsi» qəzeti, 26 aprel 1995-ci il.)

22. Адил Әсәдов. Һөкмдарын һимаjә мәканы. – «Meydan», 16 ноjабр 1995-ҹи ил. (Adil Əsədov. Hökmdarın himayə məkanı. – «Meydan» qəzeti, 16 noyabr 1995-ci il.)

23. Адил Әсәдов. Ади шүур – Фәлсәфә – Мүдриклик – Пеjғәмбәрлик. – «Yeni fikir», 30 ноjабр 1995-ҹи ил. (Adil Əsədov. Adi şüur – Fəlsəfə – Müdriklik – Peyğəmbərlik. – «Yeni fikir» qəzeti, 30 noyabr 1995-ci il.)

 

1996

 

24. Адил Әсәдов. Ләjагәт аристократизмин башлыҹа әхлаги сәрвәти кими. – Елми әсәрләр, Азәрбаjҹан Иншаат Мүһәндисләри Университети, 1996, № 1. – с. 158-161. (Adil Əsədov. Ləyaqət aristokratizmin başlıca əxlaqi sərvəti kimi. – Elmi əsərlər, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti, 1996, № 1. – s. 158-161.)

25. Адил Әсәдов. Тәфәккүрүн сосиолоҝиjасы: тәшәккүлүнүн мүгәддәм шәртләри вә үмуми мүддәалары. - Еколоҝиjа. Фәлсәфә. Мәдәниjjәт. 9-ҹу бурахылыш. – Б., 1996. – с. 29-32. (Adil Əsədov. Təfəkkürün sosiologiyası: təşəkkülünün müqəddəm şərtləri və ümumi müddəaları. - Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. 9-cu buraxılış. – B., 1996. – s. 29-32.)

26. Адил Әсәдов. Фәлсәфә нәдир, неҹә jаранмышдыр вә неҹә jашаjыр? – «Qanun», 1996, № 5, с. 16-18. (Adil Əsədov. Fəlsəfə nədir, necə yaranmışdır və necə yaşayır? – “Qanun” jurnalı, 1996, № 5, s. 16-18.)

27. Адил Әсәдов. Тәһсилин сосиолоҝиjасы: тәмаjүлләр вә истигамәтләр. – «Demokratik Azərbaycan», 12 иjул 1996-ҹы ил. (Adil Əsədov. Təhsilin sosiologiyası: təmayüllər və istiqamətlər. – «Demokratik Azərbaycan» qəzeti, 12 iyul 1996-cı il.)

28. Адил Әсәдов. Мүсәлман дүшүнҹә тәрзи: маһиjjәти вә тарихи тәһриф формалары – Qanun, 1996, № 11, с. 54-55. (Adil Əsədov. Müsəlman düşüncə tərzi: mahiyyəti və tarixi təhrif formaları – Qanun, 1996, № 11, s. 54-55.)

29. А.И.Асадов, Д.Л.Кулиева. Познание и предпознание: экологические основания когнитивной деятельности. – В кн.: Проблемы теории познания и методологии науки. Сборник статей. Баку, 1996. – с. 227-233.

30. Адил Әсәдов. Маскулинлик вә фемининлик, вә jа киши вә гадын дүшүнҹә тәрзләри­нин мүхтәлифлиjи. – Bakının səsi, 27-31 декабр 1996-ҹы ил. (Adil Əsədov. Maskulinlik və femininlik, və ya kişi və qadın düşüncə tərzləri­nin müxtəlifliyi. – Bakının səsi qəzeti, 27-31 dekabr 1996-cı il.)

 

1997

 

31. Адил Әсәдов. Мәдәниjjәт нәдир? – Demokratik Azərbaycan, 14 jанвар 1997-ҹи ил. (Adil Əsədov. Mədəniyyət nədir? – Demokratik Azərbaycan, 14 yanvar 1997-ci il.)

32. Адил Әсәдов. Демократиjа: леһинә вә әлеjһинә. – Qanun, 1997, № 1, с. 36-42.( Adil Əsədov. Demokratiya: lehinə və əleyhinə. – Qanun, 1997, № 1, s. 36-42.)

33. Адил Әсәдов. Дүнjа, Дүнjа Ирадәси вә Ҝөзәллик. – Demokratik Azərbaycan, 8 фев­рал 1997-ҹы ил. (Adil Əsədov. Dünya, Dünya İradəsi və Gözəllik. – “Demokratik Azərbaycan” qəzeti, 8 fev­ral 1997-cı il.)

34. Адил Әсәдов. Николаj Бердjаjев: дөврүн зәкасы. – Respublika, 04 апрел 1997-ҹи ил. (Adil Əsədov. Nikolay Berdyayev: dövrün zəkası. – “Respublika” qəzeti, 04 aprel 1997-ci il.)

35. Адил Әсәдов. Еколожи зиддиjjәтләр вә инсан тәфәккүрүнүн тәкамүлү. – Green Azerbaijan, 1997, № 6. – с. 7-9. (Adil Əsədov. Ekoloji ziddiyyətlər və insan təfəkkürünün təkamülü. – Green Azerbaijan, 1997, № 6. – s. 7-9.)

36. Adil Asadov. Ecological Contradictions and Evolution of Human Thinking. – Green Azerbaijan, 1997, № 6.- p.7-9.

37. Адил Әсәдов. Дөвләт неҹә jараныр, вә jа Азәрбаjҹан Ҹүмһуриjjәтинин баниси ким­дир? – Qanun, 1997, № 11, с. 25-27. (Adil Əsədov. Dövlət necə yaranır, və ya Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi kim­dir? – Qanun, 1997, № 11, s. 25-27.)

38. Адил Әсәдов. Тәфәккүрүн фәлсәфәси: епохал тәфәккүр ҹәмиjjәтин вә тәбиәтин гаршылыглы мүнасибәтләри контекстиндә Б.: Qanun, 1997. – 284с. (Adil Əsədov. Təfəkkürün fəlsəfəsi: epoxal təfəkkür cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində. (Monoqrafiya) B.: Qanun, 1997. – 284s.)

39. Адил Әсәдов. Мәдәниjjәт-ҝерчәклик зиддиjjәти вә Николаj Бердjаjев. – Qanun, 1997, № 12-13. - с. 22-23 (Adil Əsədov. Mədəniyyət-gerçəklik ziddiyyəti və Nikolay Berdyayev. – Qanun, 1997, № 12-13. - s. 22-23.)

 

40. Адил Әсәдов. Шеjдабәj Мәммәдов. – Qanun, 1997, № 15, с. 24-25. (Adil Əsədov. Şeydabəy Məmmədov. – Qanun, 1997, № 15, s. 24-25.)

41. Адил Әсәдов. Мурад Ахундов: мәкан вә заманын сирриндән елмин үфүгләринә доғ­ру. – Qanun, 1997, № 18, с. 43-44.( Adil Əsədov. Murad Axundov: məkan və zamanın sirrindən elmin üfüqlərinə doğ­ru. – Qanun, 1997, № 18, s. 43-44.)

42. Адил Әсәдов. Мәдәниjjәт вә мәдәниjjәт типләри. Биринҹи мәгалә. – Qanun, 1997, № 19, с. 34-35. (Adil Əsədov. Mədəniyyət və mədəniyyət tipləri. Birinci məqalə. – Qanun, 1997, № 19, s. 34-35.)

43. Адил Әсәдов. Сиjаси фәлсәфәдә көләлик вә jа коммунизмдән демократизмә доғру тәкамүл. – Азәрбаjҹан XXI әсрин астанасында. Республика елми-практик конфрансынын материаллары. Б: Шәрг-Гәрб, 1997. – с. 793-795. (Adil Əsədov. Siyasi fəlsəfədə köləlik və ya kommunizmdən demokratizmə doğru təkamül. – Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. B: Şərq-Qərb, 1997. – s. 793-795.)

44. Адил Әсәдов. Мәдәниjjәт вә мәдәниjjәт типләри. Икинҹи мәгалә. – Qanun, 1997, № 20.- с. 40-41 (Adil Əsədov. Mədəniyyət və mədəniyyət tipləri. İkinci məqalə. – Qanun, 1997, № 20.- s. 40-41.)

45. Адил Әсәдов. Низами Мәммәдов: азәрбаjҹанлы алим елмин үмумбәшәри проблемләринин һәлли jолларында. – Qanun, 1997, № 20, с. 51. (Adil Əsədov. Nizami Məmmədov: azərbaycanlı alim elmin ümumbəşəri problemlərinin həlli yollarında. – Qanun, 1997, № 20, s. 51.)

46. Адил Әсәдов. Коммунизм нәдир? – Qanun, 1997, № 21, с. 10-11. (Adil Əsədov. Kommunizm nədir? – Qanun, 1997, № 21, s. 10-11.)

47. Адил Әсәдов. Заһид Оруҹов: совет ҝерчәклиjинин буржуалашмасы вә диалектик мәнтиг. – Qanun, 1997, № 21, с. 43. (Adil Əsədov. Zahid Orucov: sovet gerçəkliyinin burjualaşması və dialektik məntiq. – Qanun, 1997, № 21, s. 43.)

48. Adil Əsədov. Siyasi təfəkkür ekoloji kontekstdə. - Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniy­yət. 15-ci buraxılış. – B.: Qartal, 1997. – s. 7-11.

 

 1998

 

49. Адил Әсәдов. Фәлсәфи поезиjа: Бәхтиjар Ваһабзадә Азәрбаjҹанын ХХ әср фикир тарихиндә һадисә кими. – Футуролог, jанвар 1998, №1 (Adil Əsədov. Fəlsəfi poeziya: Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın XX əsr fikir tarixində hadisə kimi. – Futuroloq, yanvar 1998, №1.)

50. Адил Әсәдов. Сиjаси һакимиjjәт: маһиjjәти, тарихи тәкамүлү, сүгуту. – Qanun, 1998, № 1-2. с. 8-12. (Adil Əsədov. Siyasi hakimiyyət: mahiyyəti, tarixi təkamülü, süqutu. – Qanun, 1998, № 1-2. s 8-12.)

51. Адил Әсәдов. Оjун принсипинин педагожи имканлары: XXI әсрин тәһсил модели әтрафында дүшүнҹәләр. - Азәрбаjҹан XXI әсрин астанасында. ҹ.2. Б.: 1998. – с. 372-374. (Adil Əsədov. Oyun prinsipinin pedaqoji imkanları: XXI əsrin təhsil modeli ətrafında düşüncələr. - Azərbaycan XXI əsrin astanasında. c.2. B.: 1998. – s. 372-374.)

52. Адил Әсәдов. Феминизмә гаршы маскулинлик. - Ҹендер: гадын проблемләринин jени мәрһәләси. I бурахылыш. Б., 1998. – с. 41-43. (Adil Əsədov. Feminizmə qarşı maskulinlik. - Cender: qadın problemlərinin yeni mərhələsi. I buraxılış. B., 1998. – s. 41-43.)

53. Адил Әсәдов. Демократиjанын бәраәтләндирилмәси. – Futuroloq, апрел 1998-ҹи ил, №2. (Adil Əsədov. Demokratiyanın bəraətləndirilməsi. – Futuroloq, aprel 1998-ci il, №2.)

54. Фирудин Көчәрли, Адил Әсәдов. Диалектик, jохса аналитик идрак? Әзиз Мәммәдовун “Диалетик идрак вә үмумелми тәдгигат методлары “адлы китабы әтрафында дүшүнҹә­ләр. – Azərbaycan, 06 иjун 1998-ҹи ил. (Firudin Köçərli. Adil Əsədov. Dialektik, yoxsa analitik idrak? Əziz Məmmədovun Dialetik idrak və ümumelmi tədqiqat metodları adlı kitabı ətrafında düşüncə­lər. – Azərbaycan, 06 iyun 1998-ci il).

55. Адил Әсәдов. Идрак вә изаһ: алим вә тәдгигатчы фәалиjjәти әтрафында дүшүнҹә­ләр. – Futuroloq, ноjабр 1998-ҹи ил, №6 (Adil Əsədov. İdrak və izah: alim və tədqiqatçı fəaliyyəti ətrafında düşüncə­lər. – Futuroloq, noyabr 1998-ci il, №6.)

56. Адил Әсәдов. Космосентризм гәдим дүнjаҝөрүшүн башлыҹа принсипи кими. Тәдрис-методик вәсаит. Б.: Футуролог, 1998. - 35с. (Adil Əsədov. Kosmosentrizm qədim dünyagörüşün başlıca prinsipi kimi. Tədris-metodik vəsait. B.: Futuroloq, 1998. - 35s.)

57. Адил Әсәдов. Хошбәхтлик идеалы вә совет һәгигәтләри. // Фирдовсиjjә Әһмәдова. Нәриман Нәриманов – Идеал вә ҝерчәклик (1920-ҹи ил). Б.: Елм вә һәjат, 1998. – с. 3-5. (Adil Əsədov. Xoşbəxtlik idealı və sovet həqiqətləri. // Firdovsiyyə Əhmədova. Nəriman Nərimanov – İdeal və gerçəklik (1920-ci il). B.: Elm və həyat, 1998. – s. 3-5.)

 

58. Адил Әсәдов. Платон вә Аристотел: сиjаси инстинктләрдә вә нәзәриjjәләрдә әкслик. – Futuroloq, сентjабр, 1998-ҹи ил, №4. (Adil Əsədov. Platon və Aristotel: siyasi instinktlərdə və nəzəriyyələrdə əkslik. – Futuroloq, sentyabr, 1998-ci il, №4.)

 

1999

 

59. Бәхтиjар Ваһабзадә, Адил Әсәдов. Поезиjа вә фәлсәфә: идеалын фәлсәфи мә'наландырылмасы илә мә'нанын поетик идеаллашдырылмасы арасында jахынлашма­лар (халг шаири Бәхтиjар Ваһабзадә илә диалог.). – Futuroloq, сентjабр, 1999-ҹи ил, №1 (Adil Əsədov. Poeziya və fəlsəfə: idealın fəlsəfi mənalandırılması ilə məna­nın poetik ideallaşdırılması arasında yaxınlaşma­lar (xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə dialoq.). – Futuroloq, sentyabr, 1999-ci il, №1.)

60. А.И.Әсәдов, Һ.Г.Ҹавадова. Динин сосиолоҝиjасы курсунун програмы. Азәрбаjҹан Республикасы Тәһсил Назирлиjинин Елми-методик Шурасы Сосиал-сиjаси елмләр бөлмәсинин 25.09.1998-ҹи ил тарихли 1 саjлы протоколу илә тәсдиг едилмишдир. // Али мәктәбләрин бакалавр пилләләри үчүн Програм­лар топлусу. Б.: Бакы Дөвләт Университетинин Нәшриjjаты, 1999. – с. 93-105. (Adil Əsədov. H.Q.Cavadova. Dinin sosiologiyası kursunun proqramı. Azərbayjan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-metodik Şurası Sosial-siyasi elmlər bölməsinin 25.09.1998-ci il tarixli 1 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir. // Ali məktəblərin bakalavr pillələri üçün Proqram­lar toplusu. B.: Bakı Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, 1999. – s. 93-105.

61. А.И.Асадов. Г.Г.Джавадова. Программа по курсу Социология религии. Утверждена отделом Социально-политические науки научно-методического Совета Министерства образова­ния Азербайджанской Республики протоколом 1 от 25.09.1998г. – В кн.: Сборник программ ступеней для бакалавра высших учебных заведений. Баку: Издательство Бакинского Университета, 1999. – сс. 53-66.

 62. Адил Әсәдов. Гәдим jунан фәлсәфәси вә онун башлыҹа истигамәтләри. Биринҹи мәгалә. Детерминистик истигамәт . – Qanun, 1999, № 7. с. 55-59. (Adil Əsədov. Qədim yunan fəlsəfəsi və onun başlıca istiqamətləri. Birinci məqalə. Deterministik istiqamət . – Qanun, 1999, № 7. s. 55-59.)

63. Asadov Adil İskerder Oglu. Moslem World and Europe: - In: Europe: Expectations and Reality. The Challenge for the Social Sciences. The Second European Social Science conference, Bratislava, 13-18 June, 1998. / Published with the support of UNESCO, Paris, 1999. - pp. 318-327.

 

2000

 

64. Adil Əsədov. Gözəllik nədir? – Sosial bilgilər, 2000, №1. - c. 66-73.

65. Adil Əsədov. “Qələm dostları şair haqqında” rubrikasında qeydlər. // Bəxtiyar Vahabzadə (foto-kitab)// Bakı: Azərbaycan Nəşriyyatı, 2000, s. 130, 135-136.

66. Адил Әсәдов. Чин фәлсәфәси вә Чин ҝерчәклиjи. Биринҹи мәгалә: Башланғыҹ. – Qanun, 2000. № 2.- с.37-39. (Adil Əsədov. Çin fəlsəfəsi və Çin gerçəkliyi. Birinci məqalə: Başlanğıc. – Qanun, 2000. № 2.- s.37-39.)

67. Adil Əsədov. Maskulinliyin və femininliyin sintez formaları arasında dövlət və ailə paralelləri. - Genderşünaslıq, 2000, №2. - s.20-21.

68. Adil Asadov. Parallels between the Senthesis Forms of Masculinity and Femininity. – Genderology, 2000, 2. – pp. 18-19.

69. Adil Asadov. Analytic Thinking in Historical Development: psychological experience and lo­gical construction of determinism. – Social Sciences, 2000, №2. – pp. 92-96.

70. Адил Әсәдов. Конфусичилик вә гәһрәманлыг мифолоҝиjасы. Икинҹи мәгалә. - “Qa­nun”, 2000, № 3.- с.39-40. (Adil Əsədov. Konfusiçilik və qəhrəmanlıq mifologiyası. İkinci məqalə. - “Qa­nun”, 2000, № 3.- s.39-40.)

71. Адиль Асадов. От отчужденного труда к утверждению естественного предназначения: мар­ксизм как промежуточное звено между детерминизмом и аристократизмом. - В кн.: Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi. 24-cü buraxılış. Bakı: Elm, 2000. s. 8-10.

72. Адил Әсәдов. Qədim yunan fəlsəfəsi onun baş­lıca istiqamətləri. İkinci məqalə. Transsendental istiqamət. “Qanun”, 2000, №5

73. А. Әсәдов. Ерос – өзүнүтәсдиг гүдрәтинин түкәнмә әламәти кими. – Мә'рузәләр // Азәр­баjҹан Елмләр Академиjасы. Ҹилд LYI, 2000, № 4-6. С. 242-245. (Adil Əsədov. Eros – özünütəsdiq qüdrətinin tükənmə əlaməti kimi. – Məruzələr // Azər­baycan Elmlər Akademiyası. Cild LYI, 2000, № 4-6. S. 242-245.)

 74. Адил Әсәдов. Ҝөзәллиjин фәлсәфәси. – “Ulduz”, 2000, №7. – 8-10 (Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi. – “Ulduz”, 2000, №7. – 8-10.)

75. Адиль Асадов. Об онтологических основаниях технической эволюции.- В кн: Международ­ная научная конференция по философии техники, Тбилиси, 26-27 октября 2000 года (Материалы). Тбилиси, 2000.- с. 23-25.

 

2001

 

76. Adil Əsədov. Elmin ümumi metodologiyasının yaradılması mümkündürmü? - Sosial bilgilər, 2001, №1. – s. 3-8.

77. Adil Əsədov. İnternet və intellekt. // Bülleten, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Ədə­biy­yat İnstitutu, 2001, № 1

78. Адил Әсәдов. Еколожи фәлсәфә, практик глобалистика вә елм. – Еколоҝиjа. Фәлсә­фә. Мәдәниjjәт. Елми мәгаләләр мәҹмуәси. 27-ҹи бурахылыш. Б.: Елм, 2001, - с. 19-22. (Adil Əsədov. Ekoloji fəlsəfə, praktik qlobalistika elm. – Ekologiya. Fəlsə­. Mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi. 27-ci buraxılış. B.: Elm, 2001, - s. 19-22.)

79. Adil Əsədov. Sivilizasiya və eros: Dialektik inkarın təzahür formaları arasında paralellər.- Sosial bilgilər, 2001, № 3. – s. 43-54.

80. Адиль Асадов. Исторические парадигмы знания и классическая наука. // Социальные науки, Баку, 2001, № 4. – с. 41-46.

 

81. Adil Əsədov. Siyasətin fəlsəfəsi: dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında (Monoqrafiya). Bakı: Nafta-press, 2001. – 307s.

82. Adil Əsədov. Müsəlman təfəkkürü, və ya müsəlman mədəniyyətində başlıca düşüncə axın­la­rı. – Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. Akademsik Ziya Bünya­dovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. B: Nurlan, 2001. – s. 228-230.

83. Адил Әсәдов. Инкишафын фәлсәфи мә'наландырылмасы вә практик глобалистика (ре­дак­торун геjдләри). – Ағаjар Шүкүров. Глобалистика вә еколожи фәлсәфә. Б.: Елм, 2001, - с. I-Y. (Adil Əsədov. İnkişafın fəlsəfi mənalandırılması və praktik qlobalistika (re­dak­torun qeydləri). – Ağayar Şükürov. Qlobalistika ekoloji fəlsəfə. B.: Elm, 2001, - s. I-Y.)

 

2002

 

84. Adil Əsədov. Zadəgan kimdir? – Məruzələr // Azər­baycan Milli Elmlər Akademiyası. Cild LYIII, 2002, № 1-2. s. 186-189.

85. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Aristotel. – “Təhsil” qəzeti, 23 yanvar 2002-ci il, № 2.

 

 

86. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Platon və Aristotel. Birinci məqalə – “Təhsil” qəzeti, 2 fevral 2002-ci il, № 3

87. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Platon və Aristotel. İkinci məqalə– “Təhsil” qəzeti, 13 fevral 2002-ci il, № 4

88. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Platon və Aristotel. Üçüncü məqalə– “Təhsil” qəzeti, 26 fevral 2002-ci il, № 5

89. Filosof Adil Əsədov. Hikmətli kəlamlar. – “Üçüncü yol” qəzeti, 01 mart 2002-ci il. s. 8.

90. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Konfusi. – “Təhsil” qəzeti, 07 mart 2002-ci il, № 6, s. 7.

91. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Heraklit. – “Təhsil” qəzeti, 19 mart 2002-ci il, № 7, s. 7.

92. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Demokrit. – “Təhsil” qəzeti, 28 mart 2002-ci il, № 8, s. 7.

93. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Mo-tszı. – “Təhsil” qəzeti, 06 aprel 2002-ci il, № 9, s. 7.

94. Adil Əsədov. Dünya filosofları. Men-tszı. – “Təhsil” qəzeti, 16 aprel 2002-ci il, № 10, s. 7.

95. Adil Əsədov. “Fəlsəfə dərsi: Bu ümumi ad alğında konkret nə tədris edilmədidir?” adlı diskussiyada çıxış – “Təhsil” qəzeti, 20 iyun, 2002-ci il, № 16, s. 7.

96. Adil Əsədov. İsgəndər, yoxsa, Çingiz xan. Nizaminin İsgəndərnaməsi üzərində düşüncələr – “Təhsil” qəzeti, 28 iyun, 2002-ci il, № 17, s. 7.

97. Adil Əsədov. Puşkin və Qumilyov arasında: Rus təfəkkürünün təkamül meylləri ətrafında düşüncələr.- Sosial bilgilər, 2002, № 2. – s. 49-62.

98. Adil Əsədov. Canlı kosmos, yoxsa, ölü materiya: qədim yunan mifologiyasında gözəllik ideyasına dair. – “Təhsil” qəzeti, 18 senatyabr, 2002-ci il, № 22, s. 7.

99. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Birinci məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 25 sentyabr, 2002-ci il, № 23, s. 7.

100. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. İkinci məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 04 oktyabr, 2002-ci il, № 24, s. 7.

101. Adil Əsədov. Demokratiya, oliqarxiya və imperiya: qlobalistika siyasi boşluğa doğru təbii təkamül işığında. – Qlobalistika və Azərbaycan. Respublika elmi-praktik konfransı. B.: Adiloğlu, 2002. – s. 22-30.

102. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Üçüncü məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 09 oktyabr, 2002-ci il, № 25, s. 7.

103. Adil Əsədov. Elmdə kişi və qadın başlanğıcları arasında münasibətlər. – Azərbaycanda cender tədqiqatları. B.: Adiloğlu, 2002. – s. 52-61.

104. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Dördüncü məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 18 oktyabr, 2002-ci il, № 26, s. 7.

105. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Beşinci məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 30 oktyabr, 2002-ci il, № 27, s. 7.

106. Adil Əsədov. Fəlsəfi poeziya – Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın XX əsr fikir tarixində hadisə kimi. – Türk dünyasının Bəxtiyarı. B.: Təfəkkür, 2002. – s. 171-174.

107. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Altıncı məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 09 noyabr, 2002-ci il, № 28, s. 7.

108. Типы мышления и техника: роль инженерной деятельности в генезисе способов мышления (Монография). Баку: Нафта-пресс, 2002. – 130с.

109. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Yeddinci məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 19 notyabr, 2002-ci il, № 29, s. 7.

110. A.İ. Əsədov. F.H.Nəbiyev. Siyasi təfəkkür sosial ziddiyyətlərin həll forması kimi: siyasət təfəkkürün kontradiktiv konsepsiyası kontekstində. – Məruzələr. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. 2002, № 5-6. s. 295-298.

111. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Səkkizinci məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 28 notyabr, 2002-ci il, № 30-31, s. 11.

112. Adil Əsədov. İdeal əxlaqi tiplər və mədəniyyət. Doqquzuncu məqalə. – “Təhsil” qəzeti, 10 dekabr, 2002-ci il, № 32, s. 7.

113. Adil Əsədov. Maarifçilik və onun tarixi taleyi. – “Təhsil” qəzeti, 24 dekabr, 2002-ci il, № 33-34, s. 7.

114. Adil Əsədov. Rasional fəlsəfə və irrasional fəlsəfi yaşantı.- Sosial bilgilər, 2002, № 4. – s. .

115. Adil Əsədov. Metafizika «birinci fəlsəfə» kimi. // Xəbərlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Humatitar və ictimai elmlər seriyası. 2002, № 1-2. s. 30-38

116. Adil Əsədov. İdeal və reallıq arasında: Sənətkar taleyi və faciəsi – Struktur-semiotik araşdırmalar. Bakı: Səda, 2002, №2. – s. 7-10.

117. Adil Əsədov. Çin fəlsəfəsi Çin mədəniyyətinin özünüdərk forması kimi. – Şərq fəlsəfəsi problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. – Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002, № 1-2. – s. 7-14.

118. Adil Asadov. Die Chinesische Kultur: Die Eigentümlichkeit einer orientalischen Philosophie - Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi. 30-cu buraxılış. Bakı.: Elm, 2002. - s. 7-8.

 

2003

 

 

119. Адиль Асадов. Мышление и воля: теоретические основания проблемы. – Известия Националной Академии наук Азербайджана, 2003, № 1-4, с. 133-142.

120. Adil Əsədov. Azərbaycan Cümhuriyyəti ətrafında düşüncələr: Siyasətin fəlsəfəsi konkret tarixi hadisənin izah metodologiyası kimi. - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli müstəqilliyin ideya-siyasi problemləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Təknur, 2003, - s. 84-93.

121. Adil Əsədov. Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti nəzdindəki Fəlsəfi diskussiyalar klubununda “Gözəllik – mahiyyətin gerçək təzahürüdür” mövzusunda çıxış. 30 oktyabr 2003-cü il. // Cıxışın mətni və çıxış ətrafında müzakirələr barədə: Təranə Məmmədova. Fəlsəfi diskussiyalar klubu: baxışlar, mülahizələr, müzakirələr. – “Təhsil” qəzeti, 11 noyabr 2003-cü il. № 34, s. 2-4

 

121a. Adil Əsədov. Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti nəzdindəki Fəlsəfi diskussiyalar klubununda “Mahiyyətə ilahi qayıdış – təbiətin gözəlliyi” mövzusunda çıxış. 30 oktyabr 2003-cü il. // Cıxışın mətni və çıxış ətrafında müzakirələr barədə: Təranə Məmmədova. Fəlsəfi diskussiyalar klubu: baxışlar, mülahizələr, müzakirələr. – “Təhsil” qəzeti, 11 noyabr 2003-cü il. № 34, s. 4-5.

122. Adil Əsədov. Ön söz. – Fikrət Nəbiyev. Siyasi təfəkkür cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində. B.: Nafto-press, 2003, - s. 3.

123. Adil Əsədov. Çingiz Nəbiyev. Ölüm bir fəlsəfi hadisə kimi. - Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniy­yət. 34-cü buraxılış. – B., 2003. – s. 19-22.

124. Adil Asadov. Moslem Spirit and its Social Embodiment. Baku: Indigo, 2003.

125. Adil Əsədov. Başlıca siyasi doktrinalar: Tiranik və kommunistik siyasi doktrinalar.- Sosial bilgilər, 2003, № 2.

 

126. Adil Əsədov. Başlıca siyasi doktrinalar: Demokratik və aristokratik siyasi doktrinalar.- Sosial bilgilər, 2003, № 3. – s. 59-68.

127. Adil Əsədov. Rənglərin fəlsəfəsi: təsviri sənət fəlsəfənin təqdimatında – Məruzələr // Azər­baycan Milli Elmlər Akademiyası. Cild, 2003, № 5-6. S. 273-279.

 

2004

 

128. Adil Əsədov. Poeziya - Elm və həyat, 2004, № 1-2, s. 29-31.

129. Adil Əsədov. Mahiyyətin gerçəkləşdirilmədən təqdimatı: musiqi. – YUNESKO-nun ümumdünya Fəlsəfə gününə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. B., Şəms, 2004, s. 82-86.

 

2005

 

130. Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında. (Monoqrafiya). B.: Nurlan, 2005. – 500s.

131. Адиль Асадов (совместно с др.). Реформы и обществе необходимо осмыслять философски. – «Бакинский рабочий», 28 апреля 2005 года.

132. Adil Əsədov. Gözəllik mahiyyətin gerçək təzahürüdür. - // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal. B., 2005. № 1. c. 56-67.

133. Adil Əsədov. İncəsənət və onun ekspressionalist fəlsəfəsi. Birinci məqalə. İncəsənət – mahiyyətin ifadəçisi kimi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2005, № 1-2. c. 57-77.

134. Adil Əsədov. Nailə Əsədova. Qədim yunan fəlsəfəsində intellektual varislik prinsipinə dair: Sokrat və onun ardıcılları. – Renessans Rüblük elmi-kütləvi jurnal, 2005, № 2. c. 39-41.

135. Adil Əsədov. Təfəkkür və onun təyinatı. – Fəlsəfə və dünyanın dərki. Bakı: Səda, 2005. - s. 46-65.

136. A.Əsədov. Ə.Kazımov. İslam və cəngavər ruhunun fəlsəfəsi – Məruzələr // Azər­baycan Milli Elmlər Akademiyası. Cild LYIII, 2005, № 5. S. 122-127.

137. Adil Əsədov. Sənətin fəlsəfəsi. – Azərbaycan. Ədəbi-bədii jurnal, 2005, № 9. c. 183-191.

138. Adil Əsədov. Nailə Əsədova. İrreal məzmum və onun rasional ifadəsi. – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnistutunun 60 illiti və YUNESKO-nun “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfuransın materialları. Bakı: Elm, 2005, c. 203-206.

139. Adil Əsədov. Nailə Əsədova. Gözəlliyin ontoloji əsasları ətrafında düşüncələr. – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnistutunun 60 illiti və YUNESKO-nun “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfuransın materialları. Bakı: Elm, 2005, c. 266-273.

140. Adil Əsədov. Rafiq Qurbanov: klassik elmin və klassik azərbaycanlılıgın ifadəçisi. // Rəfiq Sarıvəlli. . B.: Nurlan, 2005. – s. 55-57.

141. Adil Əsədov. Müdriklik fəlsəfəsi və ya istedadın sərhəddi olmur. – Xalq qəzeti, 7 dekabr 2005-ci il, № 283 (25 153).

 

2006

 

142. Adil Əsədov. Təbiətin gözəlləyi – mahiyyətə ilahi qayıdış forması kimi. – Fəlsəfə. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnistutu. Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti. Bakı, 2006, № 1(2). c. 55-64.

143. Adil Əsədov. İncəsənət və onun ekspressionalist fəlsəfəsi. İkirinci məqalə. Mahiyyətin deformasion ifadəçiləri: proza // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2006, № 2(4). c. 20-25.

144. Adil Əsədov. Alman estetikasından bir epizod. – Renessans Rüblük elmi-kütləvi jurnal, 2006, № 2. c. 26-28.

145. Adil Əsədov. Alman fəlsəfəsi nədən belə sxolastikdir? –YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfuransın materialları. B., 2006, c. 52-56.

146. Adil Əsədov. Filosof və Hökmdar: Təfəkkürün təsəvvüf xəyalprvərliyindən siyasət reallığına doğru təbii inkişafı. – Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. 10 dekabr 2006-cı il. B., 2006. – s. 53-59.

147. Adil Əsədov. İdeal və reallıq arasında: estetik və ontoloji prinsiplərdə uygunsuzluq və müvazinət məqamlarına dair (fəlsəfi dialoq). (Monoqrafiya). Bakı: Təknur, 2006. – 225s.

 

2007

 

 

148. Adil Əsədov. Fəlsəfə və onun hekayətləri: Dünya fəlsəfəsini Dürantla birgə və Dürant olmadan vərəqləyərkən. – Uill Dürant. Fəlsəfi hekayətlər: Dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları. Bakı: “ZƏKİOĞLU” nəşriyyatı, 2007. s. 505-562.

149. Adil Əsədov. O, məsumluq nümunəsi idi. – Kamal Talıbzadə. Kübarlıq məktəbi. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2007. s. 225-226.

150. Adil Əsədov. Ruhid Əkbərov. Hüququn və siyasətin ontoloji əsaslarına dair. Fəlsəfə və din. Birinci məqalə. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, № 2-3(9). c. 3-14.

151. Adil Əsədov. İncəsənət və onun ekspressionalist fəlsəfəsi. Üçüncü məqalə. Mahiyyətin deformasion ifadəçiləri: təsviri sənət // Fəlsəfə, Elmi-nəzəri jurnal // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Fəlsəfi Araşdırmalar İctimai Birliyi. 2007, № 4(9), c. 36-43.

152. Adil Əsədov. Heraklit: Odlu qəlbin tərənnümü və fəlsəfəsi – YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfuransın materialları. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. B.: Təknur, 2007, c.57-66.

153. Adil Əsədov. Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı. (Monoqrafiya). Bakı: Təknur, 2007. – 116s.

 

2008

 

 

154. Adil Əsədov. İngilis fəlsəfəsinin doğuluğuna dair: ideal və reallıq arasındakı ziddiyyət fəlsəfi təfəkkürün əsası kimi. - // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal. B., 2008. № 2-3(11). c. 10-18.

155. Adil Əsədov. Direktor // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Yusif İman oğlu Rüstəmovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: Təknur, 2008. –s.112-113.

156. Adil Əsədov. Ruhid Əkbərov. Hüququn və siyasətin ontoloji əsaslarına dair. Fəlsəfə və din. İkinci məqalə. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2008, № 1(11). c. 5-10.

157. Adil Əsədov. Hegel: immanent mahiyyətin mənalandırılmasından təsdiqinə kimi. // Azərbaycan bu gün və sabah, № 10(17) Oktyabr, 2008. – ss. 66-72.

158. Adil Asadov. Hegel: from explanation of immanece core to its confirmation. // Today & Tomorrow. Azerbaijan in Focus / № 10(17) October, 2008. – pp. 66-72.

159. Adil Əsədov. Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər: yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair. (Monoqrafiya). Bakı: Təknur, 2008. – 92s.

 

160. Adil Əsədov.  Bir daha “təfəkkür” anlayışının fəlsəfi statusu haqqında. // Azərbaycan bu gün və sabah, № 11(18) Noyabr, 2008. – ss. 54-59.

 

161. Adil Əsədov. Anqlo-amerikan fəlsəfəsiindən etüdlər: Anqlo-amerikan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair. Bakı: Təknur, 2008. – 52s.

 

162. Adil Əsədov. Qədim yunan fəlsəfəsinə yeni baxış: mifin və fəlsəfənin sosial dayaqlarına dair. – Məruzələr // Azər­baycan Milli Elmlər Akademiyası. Cild LXIY, 2008, № 6. S. 144-148.

163. Adil Asadov. Once again on the philosophical status of the “thinking” concept. // Today & Tomorrow. Azerbaijan in Focus / № 11(18) October, 2008. – pp. 55-59.

 

2009

 

164. Adil Əsədov. Hakimiyyət və elm: referendum kontekstində düçüncələr. – Elm qəzeti, 2009, 17 mart, səh. 5.

165. Adil Əsədov. Poeziya və fəlsəfə: idealın fəlsəfi mənalandırılması ilə məna­nın poetik ideallaşdırılması arasında yaxınlaşma­lar, Fəlsəfə dünyası – N 1, 2009.

166. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri. Metodik vəsait. // Metodik vəsait Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur. Bakı, 2009. – 24s.

 

167. Ərəb-islam fəlsəfəsi: mahiyyət duyumundan doğan əzəmət və realliqla şirniklənmə arasinda ziddiyyətdən onun yaranişi və sonraki taleyi, Fəlsəfə dünyası – N 1, 2009.

 

168. Azәrbaycanlı alim elmin ümumbәşәri problemlәrinin һәlli yollarında – Qürbətdə ömür sürən Azərbaycan filosofu Nizami Mәmmәdov haqqında düşüncələr, Fəlsəfə dünyası – N 1, 2009.

 

169. Adil Əsədov. Azərbaycan xalqi daha bir dahisini itirdi. /Bəxtiyar Vahabzadə (nekroloq) // Fəlsəfə dünyası – N 1, 2009

 

170.  Мышление. Творчество. Эпоха: мыслительная и предметная формы деятельности, их взаимообусловленность и исторические типы в контексте общей теории потребностей. Баку: Издательство «Текнур», 2009. - 159c.

 

2010

 

171. Adil Əsədov. Təxəyyül: Fəlsəfi qeydlər. - “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər”. B., 2010. N 1 – s. 143-146.

172. Adil Əsədov. İdrak və izah: elmdə fəlsəfi və eksperimental başlanğıcların münasibətlərinə dair. - “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm”. // Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. Azər­baycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. – Elmi-nəzəri seminar, 30-31 mart 2010-cu il, Bakı, Azərbaycan. B., 2010. – s. 31-32.

173. Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi, estetika və sənətşünaslıq. // Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənnlərarası qarşılıqlı təsirin metodologiyası. Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı: Təknur, 2010. – 90-92.

174. Adil Əsədov. Canlı siyasi iradədən siyasi fəlsəfəyə və siyasi ideologiyaya doğru. - Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin irsi və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri. Ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları. 2010-cu il, 05 may. Bakı: Elm və təhsil, 2010. –. s. 62-68.

175. Adil Əsədov, başqaları ilə birgə. Azәrbaycan: sabitlikdən modernləşməyə doğru. – Xalq qəzeti, 9 oktyabr 2010-cu il, s. 3-4.

176. Adil Əsədov. Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn iradə və onun tarixi taleyi spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində. (Monoqrafiya) // İkinci, yenidən işlənmiş nəşr. // Fəlsəfi pentalogiya: 5-ci cild. Bakı: Təknur, 2010. - 416s.

 

2011

 

177. Адиль Асадов. Взаимодействие культур мышления в условиях современной глобализации. – В кн.: Диалог культур в условиях глобализации. М. : ”Канон+”, 2011. – cc. 128-133.

178. Адиль Асадов. Заметки о философском статусе понятия "мышление" – Москва, журнал “Вопросы философии”, 2011. - № 6.- с. 169-172.

179. Adil Əsədov. Alman fəlsəfəsinin tarixi təkamülü və Artur Şopenhauer. – Artur Şopenhauer. Dünya iradə və təsəvvür kimi. Bakı: Təknur, 2011. – s. 3-23.

180. Adil Əsədov. Muğam: Daxili fəlsəfəsinin aşkara çıxarılmasına daha bir cəhd. – YUNESKO-nun təsis etdiyi „Ümumdünya Fəlsəfə günü“nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları. B., Təknur, 2011, s. 43-50.

181. Adil Əsədov. Mədəniyyətlərin dörd tipi və onlararası qarşılıqlı münasibətlər. – World Forum on International Dialogue. Baku, 7-9 aprel, 2011. International Conference of “Cultural Diversity and Philosophy of Dialogue in the Contemporary World.” Baku, 2011. – pp. 54-58.

182. Adil Əsədov, Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası İctimai Birliyinin rəhbəri: Layihəmiz Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı ilə bağlıdır. Vətəndaş cəmiyyəti jurnalına müsahibə, 28 iyul 2011-ci il. // Vətəndaş cəmiyyəti jurnalı, 2011, № 8. səh. 20-21

 

2012

 

183. Adil Əsədov. Orta əsr ərəb mədəniyyəti fəlsəfənin gözü ilə. – “Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Beynəlxalq elmi simpoziumunun materialları, Bakı, 7-8 may 2012-ci il. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012. – s. 276-280.

184. Adil Əsədov. Nailə Əsədova. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafinda regional resurslarin əhəmiyyəti. (Broşür). Bakı: Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının nəşri, 2012. - 40s.

185. Adil Əsədov. İnstitusional inkişafın bir mühüm təsisatı – Senat: qanun yaradıcılığı yönümündə gələcəyə bir filosof baxışı. // “Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və qanunçuluq – 2020: Gələcəyə baxış” mövzuzunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 11-12 iyun 2012-ci il. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2012. – s. 270-272.

186. Adil Əsədov. İzzət Rüstəmov: sözü bütöv, mərd insan. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2012, № 2 (19). c. 313-314.

187. Adil Əsədov. İngilis fəlsəfəsinə müqəddimə və giriş: Ulyam Şekspir və Frensis Bekon. // YUNESKO-nun təsis etdiyi „Ümumdünya Fəlsəfə günü“nə həsr olunmuş „Qərb fəlsəfəsini necə dərk edirik?“ mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfransının materialları. (Bakı, 28 noyabr, 2012) B., Təknur, 2012, s. 79-83.

188. Adil Əsədov. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologoiası etnogenezin personalist konsepsiyası işığında. – Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012. – səh. 51-58.

 189. Adil Əsədov, Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının sədri: Azərbaycan xalqı unikal mədəniyyətin yüksək səviyyəsini yaradıb. Müsahibə. // Vətəndaş cəmiyyəti jurnalı, 2012, № 8. səh. 48-49.

 

2013

 

190. Adil Əsədov. Azərbaycanlı ideyası və azərbaycançılıq ideologiyası: Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası və bu ideologiyanın tarixöncəsi. // Heydər Əliyev – 90. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq eimi-praktik konfransın materialları. Bakı şəhəri, 06 may 2013-cü il. Bakı: ADPU mətbəəsi, 2013. –. s. 204-208.

191. Adil Əsədov: “Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsində sadəcə bir-birinə dözmək yox, qarşılıqlı hörmət amili əsas yer tutur”. Sevinc Mürvətqızı ilə müsahibə // "525-ci qəzet", 08 may 2013-cü il, № 081(3857). səh. 6.

192. Adil Əsədov: “Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsində sadəcə bir-birinə dözmək yox, qarşılıqlı hörmət amili əsas yer tutur”. Sevinc Mürvətqızı ilə müsahibə // "525-ci qəzet", 09 may 2013-cü il, № 082(3858). səh. 6.

193. Adil Əsədov: “Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsində sadəcə bir-birinə dözmək yox, qarşılıqlı hörmət amili əsas yer tutur”. Sevinc Mürvətqızı ilə müsahibə // "525-ci qəzet", 10 may 2013-cü il, № 083(3859). səh. 6.

194. Adil Əsədov: “Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsində sadəcə bir-birinə dözmək yox, qarşılıqlı hörmət amili əsas yer tutur”. Sevinc Mürvətqızı ilə müsahibə // "525-ci qəzet", 14 may 2013-cü il, № 084(3860). səh. 6.

195. Adil Əsədov: “Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsində sadəcə bir-birinə dözmək yox, qarşılıqlı hörmət amili əsas yer tutur”. Sevinc Mürvətqızı ilə müsahibə // "525-ci qəzet", 15 may 2013-cü il, № 085(3861). səh. 6.

196. Adil Əsədov. Elmi fəhm, yoxsa elmi metodologiya: fəhm və metodologiya, intuisiya və məntiq, alim və tədqiqatçı, intellekt və internet anlatışları ətrafışda yəğcam tezislər. – YUNESKO-nun ümumdünya Fəlsəfə gününə həsr olunmuş „İnfirmasiya Kommunikasiya Texnjljgiyaları və Fəlsəfə“ mövzusunda keçirilmiş elmi konfransının materialları, 28 noyabr 2013-cü il. B., Təknur, 2013, s. 27-32.

197. Adil Asadov (совместно с др.). Философ в культуре - Вопросы философии, 2013. - № 10.- с. 165-174.

198. Adil Əsədov. Azərbaycan mədəniyyəti dünya kontekstində: Biz nədən ehtiyatlanmalıyıq? // Azərbaycanın Avropaya intqerasiyası: problemlər və perspektivlər. Bakı: QHT nəşriyyatı, 2013, s. 17-38.

199. Adil Əsədov. Həyat və ölüm: fəlsəfənin ən fundamental probleminə bir qayıdış. - // Çingiz Nəbiyev. Həyat və ölüm arasında: tanatoloji duyumun fəlsəfi analizi. Baki, 2013. – s. 3-4.

200. Adil Asadov (Azerbaijan). Manifestation of realized and unrealized essence: beauty and ugliness // XXIII World Congress of Philosophy, Athens, Greece, 04 – 10 August 2013. Athens: Greek Philosophical Society & FISP, 2013. – s. 39.

 201. Adil Əsədov. Siyasətin fəlsəfəsi: insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstin­də (mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tari­xi taleyi üzərində düşüncələr). // Fəlsəfi pen­talogiya: 5-ci cild. // Yenidən işlənmiş və ge­niş­ləndirilmiş nəşri. (Monoqrafiya). Bakı: Təknur, 2013. - 464s.

 

2014

 

202. Adil Əsədov. Görkəmli alim və ziyali. // Əli Xudu oğlu Nuriyev haqqında, “Respublika”, qəzeti, 17 iyul 2014-cü il.

203. Adil Əsədov. Mahiyyətin gerçəkləşmiş və gerçəkləşməmiş təzhürü: gözəllik və eybəcərlik // Fənlərarasi tədqiqatlara həsr olunmuş “beynəlxalq yay məktəbi”-nin toplusu. Bakı: Səda, Bakı, 2014. s.186-196.

 

204. Adil Asadov (Azerbaijan). Realized and Unrealized Appearance of Essence: Beauty and Ugliness // Le recueil des textes de “I’Ecole internationale d’ ete” consacres aux recherches interdisciplinaries. Baku: Sada, 2014. s. 197-203.

205. Adil Əsədov. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın gücləndirilməsi konteksində düşüncələr // Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyası kontekstində insan hüquqlarının səmərəli müdafiəsi // I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 29-30 noyabr 2013. Materiallar, Bakı, 2014. s.202-208.

 

2015

 

206. Асадов А.И. Национальная концепция Гейдара Алиева. В кн: Диалог култур: социальные, политические и ценностные аспекты. // Материалы Московского форума, посвященного Гейдара Алиева. М.: «Канон+», 2015. с. 20-25.

207. Асадов А.И. Стремление к самотрицанию: эрос // Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. №1 (50). 2015. с. 314-318.

208. Adil Əsədov. Qanunverici hakimiyyətin konstitusion inkişaf perspektivləri ətrafinda düşüncələr və bəzi təkliflər. - Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş “Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında unsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda V Respublika eili-nəzəri konfransın materialları (7-8 may 2015) // Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Məvəkkili (Ombusman) Aparatı. Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. Bakı: Təknur, 2015. s. 48-52.